Wyceny

Wytyczne do szacowania wartości znajdują się w ramach zbioru: Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) i funkcjonujący w ich ramach Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny(KSWS) „Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw”, uchwalony przez Radę Krajową PFSRM w dniu 11 kwietnia 2011 roku, początkowo jako Nota Interpretacyjna, a od 7 kwietnia 2014 roku jako Standard.

Standard wyróżnia następujące rodzaje wyceny przedsiębiorstw:

• Pełną wycenę przedsiębiorstwa

• Uproszczoną wycenę przedsiębiorstwa

• Kalkulację wartości przedsiębiorstwa

Standard wymaga, aby określone zostały podstawowe założenia wyceny gdyż wpływają one na wybór stosowanych metod wyceny. Wycena odbywa się na podstawie jednego z następujących założeń:

• Założenia kontynuacji działalności

• Założenia likwidacji działalności w sytuacji nieprzymusowej

• Założenia likwidacji działalności w sytuacji przymusowej

• Założenia likwidacji zbędnych aktywów

Rozdział 10 KSWS poświęcony jest rekomendacji wartości i określa co ona powinna uwzględniać.

Niezależnie od wyżej wspomnianego KSWS, w wycenie przedsiębiorstw pomocne mogą być inne standardy w tym: Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 Utrata wartości aktywów, zapisy ustawy o rachunkowości, MSR 36 Utrata wartości aktywów, MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych, MSSF 13 Wartość godziwa, MSRF 540 Badanie wartości szacunkowych, w tym szacunków wartości godziwej i powiązanych ujawnień. W indywidualnych przypadkach mogą mieć zastosowanie i inne uregulowania.