Due diligence

Jednym ze sposobów sprawdzenia przedsiębiorstwa jest poddanie go badaniu due diligence.

Pojęcie due diligence, które znane jest od dawna w praktyce międzynarodowej, pochodzi z prawa amerykańskiego, gdzie pod tym pojęciem rozumie się to, co w polskim prawie oznacza “należytą staranność”.

Obecnie due diligence oznacza

poddanie przedsiębiorstwa, (będącego przedmiotem sprzedaży), wnikliwemu badaniu pod względem jego handlowych, finansowych, prawnych i podatkowych kondycji przed podjęciem właściwych negocjacji.

Przebieg due diligence zbliżony jest do corocznego badania sprawozdań finansowych (czyli do powszechnie znanego “audytu”). Na ogół składa się on z dwóch etapów. W apierwszym z nich, tzw. data room badane przedsiębiorstwo udostępnia w oddzielnym pomieszczeniu dokumenty źródłowe poszerzające informacje o firmie np. umowy, zapisy księgowe itp. Nie wymaga to większego zaangażowania i nie zakłóca bieżącej działalności firmy. Ponadto pozwala, jeżeli jest to konieczne, zachować dyskrecję. Inwestor, który otrzyma wyłączność, ma możliwość przeprowadzenia pełnego due diligence. Na tym etapie udostępnia się wszystkie informacje, których nie było w data room.

Zakres due diligence może być

Wąski

 np. jedynie kontrola stanu finansów

Szeroki

finanse, stan prawny, zasoby ludzkie, infrastruktura IT, ochrona środowiska.

 Można również dokonać audytu wartości, polegającego na sprawdzeniu, gdzie i czy w ogóle firma tworzy wartość

Wyniki due diligence mają pozwolić na oszacowanie ryzyka związanego z transakcją i to zarówno pod kątem konkretnego przedsiębiorstwa, jak i ogólnej sytuacji w danej branży.

Pełne badanie due diligence powinno również pomóc w przygotowaniu harmonogramu procesu przejęcia danej firmy i w zintegrowaniu dwóch podmiotów. Wyniki analizy służą także do konstruowania ostatecznej wyceny danej firmy.