25 października 2023 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o udzielenie pomocy w ramach Programu Rządowego „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r ”. Program ten ma na celu wsparcie finansowe przedsiębiorstw energochłonnych, które ponoszą dodatkowe koszty wynikające z wysokich cen energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2023 roku. Wnioski można składać w okresie 25.10.2023 – 08.11.2023.

Do wniosku o pomoc podstawową należy dołączyć raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny Sprawozdania Beneficjenta dot. pomocy podstawowej. Do wniosku o pomoc zwiększoną załączyć należy natomiast raport biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej w zakresie udowodnienia spełnienia warunku dotyczącego osiągnięcia w ostatnim zamkniętym  roku obrotowym łącznie co najmniej 50% przychodu w jednej lub łącznie kilku podklasach PKD lub kodach PRODCOM, znajdujących się na listach w części XVI Programu.

Więcej:
https://www.gov.pl/web/nfosigw/ogloszenia